امروز : یکشنبه ، 30 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
نوع نمونه
Serum/Urine
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
پتاسيم خون يا ادرار