امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m
نوع نمونه
Serum - Plasma(EDTA ) ترجیحا
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نام های مشابه
ديجوكسين