امروز : دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
302
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h
نوع نمونه
HB(E)
حجم نمونه
1-2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
CELL COUNT
نام های مشابه
دبليو بي سي-گلبول سفید