امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
5day
نوع نمونه
24h-Urine
حجم نمونه
+10 ml Acetic acid (pure)
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نام روش اندازه گیری
Chromatography
نام های مشابه
وي ام آ