امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum /Plasma (EDTA,Heparin)/UR/24hU
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'4-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
8-12ساعت ناشتا ماندن
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
گلوكز خون يا ادرار