امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
نوع نمونه
Plasma(SerumCitrate)
حجم نمونه
Whole Blood(1.8+ 0.2 SC)
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1:9sc
نام های مشابه
پروتئين S