امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
6h
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 Soap
نگهداری نمونه
2-8 '
نام روش اندازه گیری
Direct Microscopy
نام های مشابه
Nose-(C&S)