امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48hour
نوع نمونه
Serum/Plasma (E,Li-H)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
Fasting
نام های مشابه
ويتامين د (1و 25 دي هيدروكسي)