امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M
نوع نمونه
24h-U
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
10cc HCL 6N
نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
24h-U-Oxalate(H)