امروز : دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
فوری
نوع نمونه
Urine/dis
حجم نمونه
1 Soap
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
فوری
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND