امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m
نوع نمونه
CSF
حجم نمونه
1
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND