امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
نوع نمونه
Plasma(Serum Citrate)
حجم نمونه
1.8
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
SC-1:9
نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
اف دی پی = مواد حاصل از تخريب فيبرين