امروز : یکشنبه ، 23 خرداد 1400        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24H
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
ISE
نام های مشابه
سديم خون