امروز : دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
6h
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 Soap
نگهداری نمونه
2-8 '
نام روش اندازه گیری
Direct Microscopy
نام های مشابه
Nose-(C&S)